top of page

Aplikācijas Help in LV lietošanas privātuma paziņojums. (по русски - in enlish)

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulai (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (citur tekstā – Regula) 13. nosacījumiem, informējam Jūs par personas datu apstrādi, lejupielādējot un lietojot Pārziņa  mobilo aplikāciju, (citur tekstā – Privātuma paziņojums).

Pārzinis

NVO Cilvēku ar Īpašām Vajadzībām un Invaliditāti Digitālās Integrācijas Asociācija (citur tekstā saukts arī – NVO, Pārzinis vai Mēs)

Reģistrācijas Nr. 40008263472

Pārziņa kontaktinformācija

 

Juridiskā adrese: Juridiskā adrese: Kuršu iela 25, Rīga, LV-1006
E-pasts: info@adipsd.com

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks 

 

Pārziņa uzturētās mobilās aplikācijas “ADIPSD” (turpmāk tekstā - lietotnes) funkcionalitātes nodrošināšana un administrēšana.

Personas dati, ko apstrādājam 

 

*    Lai spētu izmantot lietotnē pieejamos pakalpojumus, Jums ir nepieciešams lejupielādēt lietotni, kur Jums to lejupielādējot mēs iegūsim informāciju par Jums piešķirto lietotāja Nr., kas var saturēt Jūsu e-pasta adresi. 
*    Pēc lietotnes lejupielādes, Jums būs nepieciešams reģistrēties lietotnē, norādot savu vārdu, uzvārdu, telefona Nr.
*    Atkarībā no Jūsu individuālās situācijas un vajadzības izmantot lietotnes piedāvātos pakalpojumus, Mēs lūgsim Jūs atsevišķi aizpildīt informāciju par Jūsu vecumu, dzimumu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, rezidences valsti veselību: asins grupa, funkcionālo traucējumu veids, slimību diagnozes, lietojamie medikamenti, alerģijas un nepanesamības, kā arī informāciju par Jūsu ģimenes ārstu un tā kontaktiem, uzticības personu kontaktiem, kā arī jebkuru citu būtisku informāciju, ko Jūs uzskatiet par svarīgu, kas būtu jāzina, piemēram, neatliekamās palīdzības dienesta pārstāvjiem vai kāda cita dienesta   pārstāvjiem, sniedzot Jums pakalpojumu. 
*    Papildus, Jūs varat lietotnē reģistrēt uzticības personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju      , kas saņems informāciju par Jūsu darbībām ar lietotni un varēs līdzdarboties, piemēram, lietotnes čatā varēs sniegt papildus informāciju. Vēršam uzmanību, ka uzticības persona tiks pievienota Jūsu profilam tikai tad, kad tā būs, no savas puses, apstiprinājusi Jūsu pieprasījumu. 
*    Lietotnes izmantošanas laikā mēs apstrādāsim GPS jeb ģeolokācijas datus, lai, piemēram, nodotu precīzu informāciju izsauktajam dienestam par Jūsu atrašanās vietu, kā arī informāciju kādi zvani kādiem dienestiem tika veikti un un cikos, kā arī sarakste (čata) informācija.

*    Zvanot uz Ģimenes Ārstu Konsultatīvo Tālruni - 66016001, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), pakalpojuma sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai, veic sarunu ierakstu. Ar papildus informāciju par personas datu apstrādes aspektiem (Privātuma politika) Jūs varat iepazīties NMPD mājaslapā  https://www.nmpd.gov.lv/.
Mēs aicinam Jūs norādīt korektus personas datus, jo tie tiks izmantoti Jums izmantojot lietotni. Neprecīzi vai kļūdaini dati vai atspējota kāda no funkcionalitātēm var novest pie tā, ka lietotne nedarbosies atbilstoši tās nolūkam un attiecīgi dienestu pārstāvji, var izdarīt kļūdainus secinājumus, sniedzot savus pakalpojumus.

 

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats


Izmantojot lietotnē paredzēto funkcionalitāti, Pārzinis savu personas datu apstrādi balsta uz Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, proti, starp pusēm ir noslēgts līgums, Jums lejupielādējot lietotni un izsakot vēlmi izmantot Mūsu piedāvātās lietotnes funkcionalitāti. Lai nodrošinātu, ka Jūs, lietojot lejupielādēto aplikāciju, nesaskartos ar riskiem Jūsu tiesībām un brīvībām, Pārzinis, balstoties uz Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, veic regulāru lietotnes funkcionalitātes un drošības risinājumu uzlabošanu, kā arī patstāvīgi uzrauga, vai nav saskatāmi priekšnoteikumi, ka, izmantojot lejupielādēto aplikāciju, kāda nepilnvarota persona ir piekļuvusi, tajā skaitā, Jūsu iekārtai. Saskatot aizdomīgu rīcību Pārzinis var izmantot visu savā rīcībā pieejamo informāciju drošības incidenta izmeklēšanai, tajā skaitā informāciju, kas atspoguļo lietotnes lietojuma vēsturi. Nodrošinot lietotnes funkcionalitātes un drošības risinājumu uzlabošanu, Pārzinis var izmantot Jūsu lietotnē atspoguļotos personas datus, lai pārliecinātos, ka veiktie uzlabojumi nav kļūdaini, vai tajos nav kādi citi riski, kas var radīt kaitējumu gan Pārziņa, gan Jūsu tiesiskajām interesēm.
Vēršam uzmanību, ka Jūs pats varat izlemt kādā apjomā izmantot lietotni, piemēram, izlemt vai apstrādāt ģeolokācijas datus un uz cik ilgu laiku, ieslēdzot vai izslēdzot šo funkcionalitāti, ieslēgt vai izslēgt lietotnes paziņojumus (push-up), kā arī, norādīt vai nenorādīt kontaktpersonas informāciju vai veselības datus. Vienlaicīgi mēs vēršam uzmanību, ka tā kā lietotnes mērķis ir Jums palīdzēt sazināties ar atbildīgajiem dienestiem, tajā skaitā, ārkārtas situācijās, tad tikai daļēji izmantojot lietotnes funkcionalitāti (piemēram, atspējojot GPS datu apstrādi, nepilnīgi vai kļūdaini aizpildot datus par sevi utt.)  atsevišķas funkcionalitātes izmantošana var būt traucēta. 

 

Kam mēs nododam Jūsu personas datus


Jūsu personas datu apstrādi veiks pilnvaroti Pārziņa darbinieki atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.
Personas dati var tikt nodoti:
-     Jūsu izvēlētajam dienestam, Jums uzsākot saziņu ar to, piemēram, sazvanot to vai uzsākot saziņu rakstveidā un/vai izmantojot video zvana funkcionalitāti.
Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.


Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus


Informācija par Jūsu ievadītājiem reģistrācijas datiem lietotnē tiks saglabāta visu lietotnes darbības laiku. Pēc lietotnes lietotāja profila dzēšanas Pārzinis nodrošina, ka identificējama informācija par tās lietojumu tiek dzēsta.  Visa informācija, kas ir saistīta ar izsaukumu (izsaukuma laiks, veids, čats, tā saturs, piesaistītās uzticības personas vai citas personas, piemēram, informācija par surdotulkiem u.tml.), kā arī GPS atrašanās vietas dati - izsaukuma sākumā fiksētais un pēdējās 30 minūtes fiksētais no aktīvā izsaukuma beigām informācija tiek glabāta sešus mēnešus.
Ja Jūsu personas dati ir bijuši iesaistīti iespējamā personas datu aizsardzības pārkāpumā vai informācijas sistēmas drošības incidentā, tad attiecīgā informācija var tikt saglabāta vismaz piecus gadus.
Ja tiek saņemta sūdzība vai ir aizskarta Pārziņa tiesiskās interese, piemēram, ir strīds par darbībām, kas veiktas lietotnē, attiecīgā informācija var tikt saglabāta līdz jautājuma atrisināšanas beigām, piemēram, līdz galējam tiesas sprieduma spēkā stāšanas brīdim. Jebkurā gadījumā, Pārzinis, ievērojot minimalizācijas principu, atsevišķu informāciju saglabā (piemēram, reģistrācijas fakts lietotnē, informācija par dzēšanu, informācija par izsaukuma faktu, tā noslodzes un auditācijas dati) ne ilgāk kā divus gadus (noilguma termiņš patērētāju tiesībās).

 

Datu subjekta (Jūsu) tiesības

Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no Pārziņa informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Izmantojot Pārziņa kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ja šajā Privātuma paziņojumā sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša.  Papildus lūdzam vērst uzmanību un iepazīties ar paziņojumiem, kas atspoguļoti lietotnē un kur ir sniegti papildus paskaidrojumi kādas ir sekas Jums ieslēdzot vai izslēdzot kādu no lietotnes funkcionalitātēm.

 

Tiesības labot. Ja Jūs pamanāt neprecizitātes Jūsu personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis izlabo neprecīzus personas datus. Vienlaicīgi, mēs aicinam Jūs izmantot lietotnes funkcionalitāti un to izdarīt patstāvīgi. 

 

Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis dzēš Jūsu personas datus, bet vēršam uzmanību, ka Jūsu lūgums var tikt izpildīts, ja:
-    personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Privātuma paziņojumā norādīto mērķi, kādos tie tika apstrādāti; 
-    personas dati ir apstrādāti nelikumīgi; 
-    personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem Pārzinim ir pienākums apstrādāt personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai vai statistikas nolūkiem, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

 

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis  ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja:
-    Jūs uzskatāt, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);
-    Jūs uzskatāt, ka apstrādei nav pamata, bet vienlaicīgi Jūs iebilstat pret šo datu dzēšanu. 
-    Pārzinim Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses un tiesības.

 

Tiesības iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz privātuma paziņojumā norādītajām leģitīmajām interesēm. Pārzinim ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja Pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. 

 

Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus Jūs iesniedzāt Pārzinim, sakārtotā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un Jums ir tiesības minētos datus lūgt nosūtīt citam pārzinim, ja šie personas dati tiek apstrādāti uz līguma pamata, ievērojot 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

 

Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Pārzinim, kā arī Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka Pārzinis ir pārkāpis Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājusi Jūsu Personas datus. Tomēr pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam Jūs vērsties pie mums, lai operatīvi atrisinātu jebkādu radušos neskaidrību. 

 

Pieprasījumu iesniegšanas kārtība

 

Visu iepriekš minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot šajā Privātuma paziņojumā norādīto kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi, no kuras sūtījāt pieprasījumu). 


Šis privātuma paziņojums ir spēkā kopš 15.06.2023
 

bottom of page